Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

1. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT

1.1 A Barta-Motor Kft. értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésévela vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. Az oldalon szereplő képek és adatok tájékoztató jellegűek! A termékleírások, műszaki paraméterek és képek változtatásának jogát fenntartjuk.

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Barta-Motor Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 A Barta-Motor Kft. e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit.

2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a Barta-Motor Kft. a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Barta-Motor Kft. a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a Barta-Motor Kft. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Barta-Motor Kft.-hez történő eljuttatásával.

2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Barta-Motor Kft. felé interneten (bartamotor.hu) és e-mailen (bartamotor@gmail.com) keresztül kizárólag a Barta-Motor Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Barta-Motor Kft. részéről, azonban a Barta-Motor Kft. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Barta-Motor Kft. és a vevő között érvényesen létrejön.

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Barta-Motor Kft. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Barta-Motor Kft. a székhelyén egy évig megőrzi.

3.3 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Barta-Motor Kft.-t különösen nem terheli felelősség
• az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
• az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
• bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
• a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
• a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei
tekintetében.

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1 A munkanapokon megrendelt áru szállítása saját futárszolgálat útján, 2-5 munkanapon belül, a megrendelésben megadott címre történik. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.

4.2 A szállítás és csomagolás díj brutto 15000-20000,-Ft ellenében kerül kiszállításra.

4.3 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.4 A vevő jogosult az árut a Barta-Motor Kft. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
– Az áru mennyisége nem megfelelő;
– Az árucikk nem lett megrendelve;
– Nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.

 

4.5 A dobozban szállított járművek, melyek nincsenek beüzemelve,  azokat a vevőnek szakszervízben be kell üzemeltetnie, hogy a garancia érvényes legyen a vásárolt termékre.

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

5.1 A Barta-Motor Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.

6. REKLAMÁCIÓ

6.1 A Barta-Motor Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben – és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni – amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről. (?)

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Barta-Motor Kft.-ról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Barta-Motor Kft. mennyiségi reklamációt nem fogad el.

6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 1 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait a Barta-Motor Kft. ügyfélszolgálatán érvényesítheti.

6.5 A hibás minőségű terméket a Barta-Motor Kft. díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A termékek mellett feltüntette ár bruttó ár, mely a szállítási költségeket nem tartalmazza.

7.2 A Barta-Motor Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

8. ELÁLLÁS

8.1 A vevő jogosult a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A vevő az elállási jogát emailben vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, gyakorolhatja. Az árunak a Barta-Motor Kft. székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Barta-Motor Kft. a megfizetett vételárat – az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve – az elállástól számított tizennégy napon belül a vevő részére visszafizeti. Nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

8.2 Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, a Barta-Motor Kft. jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkisérelt értesítés után elállni.

 

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő a regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában isbármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése a szerződésnek a Barta-Motor Kft. jogosult a titoksértésből eredő kárainak érvényesítésére.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el azzal, hogy a szerződéskötés helyének minden esetben a Barta-Motor Kft. mindenkori székhelye minősül.

9.5 A Barta-Motor Kft. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

9.6 A fogyasztó a panaszával jogosult a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu) fordulni.

9.7 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

9.8 A bartamotor.hu honlapján, illetve webshopjában lévő mindennemű ábra, fényképfelvétel, adat, tény illetve maga a számítógépes program a Barta-Motor Kft.  szellemi tulajdonát képezi, annak bármilyen felhasználása vagy egyéb módon történő közzététele csak a Barta-Motor Kft. hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben a Barta-Motor Kft. teljes kártérítést követelhet.

10. JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG

A jármű használója köteles meggyőződni arról, hogy a jármű milyen feltételek mellett és milyen felszerelések birtokában vehet részt a közúti közlekedésben.

A jármű használóját terheli a felelősség a közúti közlekedés szabályainak, így különösen az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásainak betartásáért. A közúti közlekedés szabályai változhatnak, így a jármű használója köteles a változásokat naprakészen nyomon követni, és a forgalomban annak megfelelően részt venni.

Felhívjuk a figyelmét e körben arra is, hogy a jármű ill. vezetőjének kötelező feleszerelései, a forgalomban való részvétel szabályai módosulhatnak, ill. a vonatkozó jogszabályok a járműre forgalomba-helyezési kötelezettséget ill. hatósági engedély kötelezettséget írhatnak elő.

A forgalomban való részvételi szabályok ismerete a jármű használójának kötelezetttsége.

Amennyiben az irányadó szabályok tekintetében kétségei vannak, úgy kérjük forduljon szakemberhez.

A jármű a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján kizárólag a közelezően előírt tartozékok felszerelésével vehet rész közúti forgalomban.

Kiskunhalas, 2017. április 3.