Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

1. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT

1.1 A Barta-Motor Kft. értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. Az oldalon szereplő képek és adatok tájékoztató jellegűek! A termékleírások, műszaki paraméterek és képek változtatásának jogát fenntartjuk.

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Barta-Motor Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 A Barta-Motor Kft. e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit.

2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a Barta-Motor Kft. a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Barta-Motor Kft. a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a Barta-Motor Kft. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Barta-Motor Kft.-hez történő eljuttatásával.

2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Barta-Motor Kft. felé interneten (bartamotor.hu) és e-mailen (bartamotor@gmail.com) keresztül kizárólag a Barta-Motor Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Barta-Motor Kft. részéről, azonban a Barta-Motor Kft. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Barta-Motor Kft. és a vevő között érvényesen létrejön.

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Barta-Motor Kft. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Barta-Motor Kft. a székhelyén egy évig megőrzi.

3.3 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Barta-Motor Kft.-t különösen nem terheli felelősség
• az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
• az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
• bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
• a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
• a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei
tekintetében.

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1 A munkanapokon megrendelt áru szállítása saját futárszolgálat útján, 2-5 munkanapon belül, a megrendelésben megadott címre történik. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.

4.2 A szállítás és csomagolás díj brutto 15000-20000,-Ft ellenében kerül kiszállításra.

4.3 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.4 A vevő jogosult az árut a Barta-Motor Kft. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
– Az áru mennyisége nem megfelelő;
– Az árucikk nem lett megrendelve;
– Nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.

 

4.5 A dobozban szállított járművek, melyek nincsenek beüzemelve,  azokat a vevőnek szakszervízben be kell üzemeltetnie, hogy a garancia érvényes legyen a vásárolt termékre.

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

5.1 A Barta-Motor Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.

6. REKLAMÁCIÓ

6.1 A Barta-Motor Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben – és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni – amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Barta-Motor Kft.-ról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Barta-Motor Kft. mennyiségi reklamációt nem fogad el.

6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 1 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait a Barta-Motor Kft. ügyfélszolgálatán érvényesítheti.

6.5 A hibás minőségű terméket a Barta-Motor Kft. díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A termékek mellett feltüntette ár bruttó ár, mely a szállítási költségeket nem tartalmazza.

7.2 A Barta-Motor Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

8. ELÁLLÁS

8.1 A vevő jogosult a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A vevő az elállási jogát emailben vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, gyakorolhatja. Az árunak a Barta-Motor Kft. székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Barta-Motor Kft. a megfizetett vételárat – az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve – az elállástól számított tizennégy napon belül a vevő részére visszafizeti. Nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

8.2 Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, a Barta-Motor Kft. jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkisérelt értesítés után elállni.

 

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő a regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában isbármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése a szerződésnek a Barta-Motor Kft. jogosult a titoksértésből eredő kárainak érvényesítésére.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani, másodsorban békéltető testület segítségével. Ha ez mind nem vezet eredményre, akkor polgári peres úton.

9.5 A Barta-Motor Kft. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

9.6 A fogyasztó a panaszával jogosult a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu) fordulni.

9.7 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

9.8 A bartamotor.hu honlapján, illetve webshopjában lévő mindennemű ábra, fényképfelvétel, adat, tény illetve maga a számítógépes program a Barta-Motor Kft.  szellemi tulajdonát képezi, annak bármilyen felhasználása vagy egyéb módon történő közzététele csak a Barta-Motor Kft. hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben a Barta-Motor Kft. teljes kártérítést követelhet.

10. JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG

A jármű használója köteles meggyőződni arról, hogy a jármű milyen feltételek mellett és milyen felszerelések birtokában vehet részt a közúti közlekedésben.

A jármű használóját terheli a felelősség a közúti közlekedés szabályainak, így különösen az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásainak betartásáért. A közúti közlekedés szabályai változhatnak, így a jármű használója köteles a változásokat naprakészen nyomon követni, és a forgalomban annak megfelelően részt venni.

Felhívjuk a figyelmét e körben arra is, hogy a jármű ill. vezetőjének kötelező feleszerelései, a forgalomban való részvétel szabályai módosulhatnak, ill. a vonatkozó jogszabályok a járműre forgalomba-helyezési kötelezettséget ill. hatósági engedély kötelezettséget írhatnak elő.

A forgalomban való részvételi szabályok ismerete a jármű használójának kötelezetttsége.

Amennyiben az irányadó szabályok tekintetében kétségei vannak, úgy kérjük forduljon szakemberhez.

A jármű a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján kizárólag a közelezően előírt tartozékok felszerelésével vehet rész közúti forgalomban.

Kiskunhalas, 2017. április 3.