Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatvédelemről

A Barta Motor Kft. tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a személyes adataidat. A regisztráláskor megadott adatokat a Barta Motor Kft. bizalmasan kezeli, csak az áruház látogatásával, és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, harmadik személynek nem adja át.
(1992.évi LXIII. adatvédelemről szóló törvény)
Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A regisztrációval a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Barta Motor Kft. kezelje,- a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a futárszolgálat megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Barta Motor Kft. az alábbi adatokat adja át a futárszolgálat részére: Név,Szállítási cím,Telefonszám,E-mail cím, Utánvételnél a megrendelés összege,Megrendelés száma. A futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan,vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli!

Közvetítő szolgáltató (tárhelyszolgáltatás): Elitnet Kft.
Közvetítő szolgáltató székhelye: 6400 Kiskunhalas, Dugonics u. 22.
Cégjegyzékszám: 03-09-116759
Adószám: 14461233-1-03
Közvetítő szolgáltató levelezési cím : 6400 Kiskunhalas, Dugonics u. 22.

Megrendelésének leadásával Ön a Barta Motor Kft. vásárlója lesz.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Barta Motor Kft. Az Üzemeltető – a továbbiakban egységesen: Barta Motor Kft. – garantálja, hogy a látogatók és Vevők (a továbbiakban egységesen: Vevők) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az Adatkezelési Szabályzat a Barta Motor Kft. webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJA
A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja az Általános szerződési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Barta Motor Kft. a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.
Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.
A birtokunkba került magántermészetű adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.
Website-unk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram – ám ezen adatokat kizárólag honlapunkkal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel. Az adatokat a feldolgozás után megsemmisítjük

4. AZ ADATKEZELŐ
A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, Barta Motor Kft. kezeli.

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

A Barta Motor Kft. a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő, valamint a tárhelyszolgáltatója, futárszolgálat férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a szállitási szolgáltató a szállításhoz szükséges adatokat és az esetleges utánvét összeget kapja meg.
A fentieken túlmenően a Barta Motor Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.
Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.
A regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni
A Barta Motor Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Barta Motor Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.
Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).
A Barta Motor Kft. a vevő személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Ezen időtartam legfeljebb az ügyfél általi leiratkozás időpontjáig tarthat. Az adatkezelés során a vevő által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Barta Motor Kft. és szerződött partnere olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége , akik a fenti alapelveket tiszteletben tartják. Az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; biztosítja továbbá az érintett számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Barta Motor Kft. által ajánlott, vagy közvetített termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva – a maga részéről is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.
A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.
A Vevő felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Vevő a felelős.
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Vevő tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A vevő jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
A Barta Motor Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Vásárló számára fontosnak tartott információról a Vásárlót emailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Vásárlót részére a visszautasítás lehetőségét.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Barta Motor Kft.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
A Barta Motor Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Barta Motor Kft. nem vállal felelősséget.
A Barta Motor Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.
6. COOKIE
A cookie kisebb adatállomány, amelyet az Caremo webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a Barta Motor Kft. nem adja át harmadik személy részére.

7. REGISZTRÁCIÓS ADATOK
A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címeket stb.). Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
.

8. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
A vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
– e-mailben az info@caremo.hu címre vagy
– levélpostai küldemény útján a 1145 Budapest Thököly út 136. postacímre.

9. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 8. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.
A Barta Motor Kft. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. június 13.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás